Sessió 05 de la CT INSPIRE (05.07.2011)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#4)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. INSPIRE: estat actual a Europa: metadades, dades i serveis de xarxa

Pel que fa a les especificacions de les dades ja estan disponibles els esborranys de les especificacions dels temes dels Annexos II i III, hi ha temps per revisar aquesta documentació i fer-ne el testejat fins al 21 d’octubre. S’encoratja a les entitats responsables a participar en aquesta fase. Des de l’ICC es trametrà la informació corresponent.

3. Informe de les activitats dels Grups de Treball; temes dels annexos II i III (TWG)

S’informa a la Comissió per part dels mateixos responsables de les activitats dels Grups de Treball Temàtics (TWG) de Zones de Riscos Naturals, el de Geologia i Recursos Minerals, el de Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació, el d’Ortoimatges i el d’Elevacions, tots ells han participat en la redacció dels esborranys de les especificacions.

4. Informe nacional de Catalunya (Monitoring and Reporting)

Es presenta a la Comissió la documentació lliurada als assistents sobre el seguiment i l’informe de Catalunya 2010. El seguiment, segons marca la Directiva INSPIRE, s’ha de realitzar cada any i l’informe cada 3 anys, que redacta l’Instituto Geográfico Nacional. La C4 va decidir elaborar un informe propi de Catalunya cada any, amb l’objectiu d’observar l’evolució anual dels aspectes qualitatius i no només quantitatius . L’Informe de Catalunya 2010 conclou que l’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya està en la seva fase inicial i que les bases per a la seva implementació estan posades, que la normativa establerta a Catalunya ha dotat dels instruments necessaris per a garantir l’èxit de l’aplicació de la Directiva als conjunts i serveis de dades espacials del PCC i que la decisió d’elaborar un informe anual ha de permetre fer el seguiment de la seva implantació amb major eficàcia i eficiència.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les properes sessions de treball.

6. Torn obert de paraules

Des de la Dir. Gral. d’Indústria s’informa a la Comissió que amb la reestructuració ha desaparegut l’àrea del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) i està en fase de derogació la llei de política industrial i la del REIC. La informació de l’activitat industrial pot desaparèixer, donat que no hi haurà personal assignat. Segons la Directiva de Serveis deixa d’haver l’obligatorietat d’inscriure les indústries, per tant, serà difícil mantenir la informació del Conjunt d’Informació Geogràfica (CIG) de la seva competència.