Sessió 04 de la CT INSPIRE (16.11.2010)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#3)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. INSPIRE: estat actual a Europa: metadades, dades i serveis de xarxa

S'informa a la Comissió de l'evolució del desplegament de la directiva INSPIRE. L'aprovació del reglament dels temes de l'annex I està prevista per al mes de desembre.

S'informa a la Comissió de les activitats desenvolupades a la Conferència INSPIRE 2010, celebrada a Cracòvia.

S'informa a la Comissió de l'aprovació i publicació de la Llei 14/2010 sobre les infraestructures d'informació geogràfica, llei espanyola de transposició de la directiva INSPIRE.

Pel que fa a les especificacions de les dades, el reglament, pendent d'aprovació, s'ha traduït als 23 idiomes oficials de la UE, cosa que facilitarà que tothom en faci la mateixa interpretació.

Pel que respecte als serveis de xarxa, es defineixen 4 tipus: localització, visualització, descàrrega i transformació.

Pel que fa a la posada en comú de dades i serveis, el reglament entrarà en vigor el proper 19 d'octubre.

Pel que fa al seguiment i informes, la decisió de la Comissió obliga a realitzar un seguiment anual (monitoring) i un informe (reporting) cada 3 anys (el proper al 2013).

3. Informe de les activitats dels TWG: temes dels annexos II i III

S'informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pels Thematic Working Groups (TWG): S'ha gestionat la sol'licitud de recollida de requisits d'usuari per part del TWG del tema Edificis. S'ha donat suport a la sessió divulgativa del TWG dels temes Geologia i Recursos minerals. S'ha celebrat una reunió amb els experts proposats per la C4 en la que cada participant va reportar les activitats del seu TWG. A Cracòvia es va celebrar la primera reunió de coordinadors i editors. Els TWG s'han centrat en la redacció del primer esborrany d'especificacions dels annexos II i III.

4. Informe nacional de Catalunya

S'informa a la Comissió del procés metodològic per al seguiment dels serveis de xarxa.

Tanmateix, s'informa a la Comissió que Catalunya elaborarà un informe nacional cada any; el primer es farà l'any vinent i correspondrà a 2010.

5. Metadades: perfil INSPIRE - perfil IDEC

S'informa a la Comissió que l'IDEC no generarà metadades amb el perfil INSPIRE mentre no es defineixin les especificacions de les dades INSPIRE. Les metadades amb perfils INSPIRE i IDEC són, totes dues, ISO, amb petites diferències en algun camp i en l'obligatorietat d'algun d'ells, pel que la transformació d'unes a altres serà gairebé automàtica.

6. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió que per a l'any vinent es preveu la realització de dues sessions de treball durant els mesos de juny i novembre.