Sessió 03 de la CT INSPIRE (15.06.2010)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#2)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. INSPIRE: estat actual a Europa: metadades, dades, serveis de xarxa i annexes

S'informa a la Comissió sobre l'evolució del desplegament de la directiva INSPIRE des del punt de vista de dades, metadades, serveis de xarxa i annexes. En la fase d'adopció (2008-2012) es procedeix a l'aprovació de reglaments que despleguen la directiva i a l'elaboració de guies tècniques que completen i clarifiquen els reglaments. En la fase d'implementació (2010-2019) es procedirà a:

  • Posada en marxa dels informes de seguiment, que es va iniciar el passat 15 de maig;
  • Implantació del geoportal a nivell comunitari;
  • Disponibilitat de les metadades per als temes dels annexos I i II;
  • Serveis de xarxa operatius (localització, visualització, descàrrega i transformació);
  • Disponibilitat de les dades dels temes de l'annex I;
  • Disponibilitat de les metadades per als temes de l'annex III;
  • Disponibilitat de les dades dels temes dels annexos II i III;

S'informa a la Comissió de tota la documentació generada per INSPIRE, disponible a la seva pàgina web.

S'informa a la Comissió que s'han constituït els Grups de Treball Temàtics (TWG), que ja treballen en la redacció de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III, tasca que culminarà al maig de 2012. Aquests grups estan formats per 180 experts seleccionats per INSPIRE, dels que 26 són espanyols, entre els que es troben 6 experts proposats per la C4, dels 12 que des de Catalunya es van postular com a candidats.

S'informa a la Comissió que en data 15 de maig es va generar el primer informe de seguiment per part dels estats membres, per al que l'ICC ha reportat els 113 conjunts d'informació geogràfica que conformen el catàleg del Pla Cartogràfic de Catalunya.

3. INSPIRE: estat de la transposició

S'informa a la Comissió sobre l'estat de la transposició de la Directiva a Espanya. El Projecte de Llei de les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica, aprovat pel Ple del Senat en data 9 de juny, torna al Congrés per a la seva aprovació definitiva, i els grups parlamentaris encara podrien introduir alguna esmena. Una vegada aprovat entrarà en vigor en 2 mesos.

4. Seguiment de la transposició a Catalunya: PCC

S'informa a la Comissió sobre l'estat de la transposició de la Directiva a Catalunya. El proppassat 21 de maig el Govern va aprovar el Pla Cartogràfic de Catalunya. La CT1:PCC ja treballa en la redacció d'una proposta de desplegament del mateix. En paral'lel es treballarà en la inscripció en l'RCC dels conjunts d'informació geogràfica que l'integren, l'anàlisi de l'impacte de les normes aprovades pel Parlament Europeu en el marc de la directiva, la implementació de mesures de foment i promoció dels serveis públics i privats, i també de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic, la implementació de mecanismes que permetin l'anàlisi del progrés del desplegament del Pla i la signatura de contractes programes que impulsin el seu desplegament.

5. Indicadors INSPIRE

S'informa a la Comissió sobre la Decisió de la Comissió, de 5 de juny de 2009, per la que s'executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al seguiment i als informes que els estats membres han de presentar per a conèixer el grau d'aplicació d'aquesta directiva. El seguiment es basa en un conjunt d'indicadors que mesuren l'estat i el progrés de la implementació de la directiva. El mecanisme de seguiment requereix que, primer de tot, els estats membres generin un inventari de tots els conjunts d'informació espacial i tots els serveis que han de formar part de la infraestructura INSPIRE. Catalunya ha informat sobre els conjunts d'informació geogràfica recollits al Pla Cartogràfic de Catalunya i sobre els serveis de xarxa.

6. Seguiment d'activitats CT3:INSPIRE

S'informa a la Comissió de les accions realitzades per la C4 en el marc de la directiva. Ha presentat 12 candidatures, 6 en el rol d'expert, 5 en el de facilitador i 1 en el d'editor, dels que INSPIRE n'ha seleccionat 6, així com 10 documents com a material de referència per a l'elaboració de les guies tècniques. En data 7 de maig l'ICC va organitzar una reunió amb els experts seleccionats per a compartir l'experiència del desenvolupament de les especificacions dels temes de l'annex I i establir una base de col·laboració.

7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió de la data i els continguts de la propera sessió de treball.