Sobre el PCC

Què és el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)

Marc legal

  • Decret i Annex 1 [220,2 kB]
  • Annex 2 [149,9 kB] : Actualització aprovada per acord de la C4 del 12.12.2013
  • Correcció d'errades als Annexs 1 i 2 [301,5 kB]
  • Annex 3 [57,7 kB] : Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat
  • Annex 4 [293,1 kB] : Característiques bàsiques d'organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d'Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
  • Annex 5 [553,9 kB] : Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i determinació de les seves línies de millora
  • Annex 6 [76,2 kB] : Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats, i també de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic
  • Annex 7 [524 kB] : Relació d'ens locals i, si escau, d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya, amb una estimació de la tipologia i el grau d'activitat i dels recursos que s'hi inverteixen
  • Annex 8 [61,6 kB] : Altres estudis

Estudis previs al PCC