Xarxes de carreteres, ferrocarril, transport aeri i vies navegables, així com les connexions entre xarxes diferents i la xarxa transeuropea.