Distribució de la població - demografia

Distribució geogràfica de la població referides a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica.