Catàleg de la geoinformació recollida en el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)

Referencial topogràfic

Cartografia i bases topogràfiques que representen la morfologia del terreny, i també els objectes, naturals o artificials.

Sistemes de coordenades de referència

Sistemes per a referenciar la informació en l’espai com una sèrie de coordenades, basant-se en un punt de referència geodèsic horitzontal i vertical.

Sistemes de quadrícules geogràfiques

Quadrícules harmonitzades multiresolució amb un punt d’origen comú i amb ubicació i grandària de quadrícula normalitzades.

Noms geogràfics

Noms de zones, regions, localitats... o qualsevol tret geogràfic o topogràfic d’interès públic o històric.

Unitats administratives

Unitats en què es divideixen les àrees en les quals els estats membres tenen i/o exerceixen drets jurisdiccionals, a efectes d’administració.

Adreces

Localització de les propietats, basada en identificadors d’adreces, per exemple, el nom de la via pública, el número de la finca o el codi postal.

Parcel·les cadastrals

Àrees determinades per registres cadastrals o equivalents.

Xarxes de transport

Xarxes de carreteres, ferrocarril, transport aeri i vies navegables, així com les connexions entre xarxes diferents i la xarxa transeuropea.

Hidrografia

Elements hidrogràfics, zones marines i totes les altres masses d’aigua i elements relacionats, així com les conques i subconques hidrogràfiques.

Llocs protegits

Zones dins d’un marc legislatiu internacional, comunitari o dels estats membres, per a la consecució d’uns objectius de conservació específics.

Elevacions

Models digitals d’elevacions per a les superfícies de terra, gel i mar. Inclou l’altimetria, la batimetria i la línia de costa.

Coberta terrestre

Coberta física i biològica de la superfície de la terra.

Ortoimatges

Imatges georeferenciades de la superfície de la terra, obtingudes per satèl·lit o per sensors aerotransportats.

Geologia

Característiques geològiques segons la composició i l’estructura, inclosa la plataforma de roca ferma, els aqüífers i la geomorfologia.

Unitats estadístiques

Unitats per a la difusió o l’ús d’informació estadística.

Edificis

Localització geogràfica dels edificis.

Sòl

Sòl i subsòl caracteritzats segons diverses característiques (profunditat, textura, estructura i contingut de partícules i material orgànic...).

Ús del sòl

Caracterització del territori, d’acord amb la seva dimensió funcional o la seva dedicació socioeconòmica actual o futura planificades.

Salut i seguretat humanes

Distribució geogràfica de la dominància de patologies, de la informació que indiqui l’efecte sobre la salut o el benestar humans, vinculada amb la qualitat del medi ambient.

Serveis d'utilitat pública i estatal

Instal·lacions d’utilitat pública, així com serveis estatals administratius i socials.

Instal·lacions d'observació del medi ambient

Ubicació i funcionament d’instal·lacions d’observació del medi ambient, encarregades d’observar i mesurar emissions, l’estat del medi ambient i altres paràmetres de l’ecosistema.

Instal·lacions de producció i industrials

Centres de producció industrial, i instal·lacions d’extracció d’aigua, instal·lacions mineres i centres d’emmagatzematge.

Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

Equipaments i instal·lacions de producció agrària.

Distribució de la població - demografia

Distribució geogràfica de la població referides a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica.

Zones subjectes a ordenació, a restriccions...

Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació.

Zones de riscos naturals

Zones vulnerables caracteritzades per l’existència de riscos de caràcter natural.

Condicions atmosfèriques

Condicions físiques de l’atmosfera.

Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic

Condicions meteorològiques i les seves mesures.

Regions biogeogràfiques

Zones dotades de condicions ecològiques relativament homogènies amb unes característiques comunes.

Hàbitats i biòtops

Zones geogràfiques caracteritzades per unes condicions ecològiques específiques.

Distribució de les espècies

Distribució geogràfica de les especies animals i vegetals referides a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica.

Recursos energètics

Recursos energètics (hidrocarburs, energia hidroelèctrica, bioenergia, energia solar i eòlica, etc.).

Recursos minerals

Recursos minerals (metal·lífers, industrials, etc.).