Sessió 28 de la C4 (09.12.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#27)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de normes i estàndards

La Comissió aprova i dona oficialitat a les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Cartografia dels Polígons industrials v2.0.
 • Cartografia de la Reserva genètica de truites v1.0.
 • Cartografia de les Zones de salmònids i ciprínids v1.0.
 • Cartografia del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020 v1.0 (revisió).
 • Cartografia d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya v1.0 (revisió).
 • Cartografia de Zones de pesca controlada v1.0 (revisió).
 • Cartografia de Zones de pesca lliure sense mort v1.0 (revisió).
 • Base municipal de Catalunya 1:5.000 v2.1.

3. Geoinformació oficial a Catalunya - Revisió del PCC

S'han acabat els treballs relacionats amb el nou articulat del Decret: anàlisis web, enquesta CIGs transversals i enquesta dia a dia de la geoinformació. Ara s'està treballant en la publicació dels resultats en un format sintètic i està prevista per al gener la seva presentació a la CT1:PCC-INSPIRE per a la seva conseqüent revisió i tancament, de tal forma que es pugui aprovar el nou articulat a finals de febrer. Es mostra un resum dels resultats obtinguts en les enquestes, on destaca una elevada participació.

La Comissió es dona per assabentada.

Se citen els criteris generals a aplicar al nou catàleg PCC, obtinguts en base a una sèrie d'aspectes i acordats per la CT1:

 • Classificar els CIGs segons INSPIRE.
 • Fixar un nivell de detall del PCC intermedi.
 • Obviar àmbits temàtics i territorials.
  • La denominació del CIG ha de ser prou genèrica per poder abastar tants "subCIGs" (més específics/temàtics) com puguin existir o sorgir.
  • L'àmbit territorial del PCC és Catalunya, ergo no cal indicar-ho en la denominació dels CIGs.
 • Aplicar una denominació i descripció dels CIGs genèrica i inclusiva per, així, garantir una vigència més duradora.
 • Aplicar conceptes flexibles i adaptables per a facilitar la integració àgil i ràpida dels CIGs en nous desenvolupaments tecnològics i per a poder donar una resposta ràpida a noves demandes dels usuaris: evitar el concepte escala, format/tecnologia/metodologia específica, etc.
 • Revisar la classificació dels CIGs dins d'INSPIRE, en base als avenços en la implementació de la Directiva.
 • Aplicar identificadors interoperables, és a dir, substituir els IDs jeràrquics dels CIGs per IDs semàntics.
  • La DG de Recerca suggereix fer llistes de paraules clau i, de fet, n'aportarà una proposta (de noms semàntics). Aquesta se sumarà a les diverses que ja té l'ICGC.
 • Aplicar una classificació temàtica: els diferents plans que regulen qualsevol aspecte relacionat amb la temàtica inclosa en un CIG, s'inclouran dins del mateix grup en que està inclòs el CIG.
 • Incorporar al catàleg PCC els CIGs que s'han trobat a faltar.
  • L'ICGC impulsarà informació territorial per a la sostenibilitat i la prevenció de riscos. Cal tenir en compte la geoinformació necessària per abordar la crisi climàtica.

La Comissió ratifica l'aprovat per la CT1.

Se citen altres aspectes a incorporar a la revisió del PCC, aprovats en la sessió anterior (#27):

 • Annexar al catàleg una taula de subCIGs dinàmica i variable (s'inclouran a la descripció dels CIGs).
 • Ampliar l'obligatorietat d'ús de la cartografia oficial com a base de referència i per a les companyies de serveis (s'inclourà en l'articulat del Decret).
 • Introduir noves maneres de publicar la geoinformació d'acord amb el desenvolupament tecnològic (s'inclourà en l'articulat del Decret).
 • Incloure un programa de difusió del PCC (s'inclourà en l'articulat del Decret).
 • Incloure un protocol per a la difusió de canvis relacionats amb el contingut, l'estructura i la publicació dels CIGs continguts al PCC (s'inclourà en l'articulat del Decret).

L'ICGC comenta l'estat dels 4 estudis complementaris.

La Comissió es dona per assabentada.

4. Geoinformació oficial a Catalunya - Seguiment de la Directiva INSPIRE

L'ICGC resumeix les JIIDE i la Conferència INSPIRE, així com les tasques realitzades per a la publicació de Geoserveis conformes amb INSPIRE.

La Comissió es dona per informada.

5. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): informe anyal 2019

L'ICGC explica les activitats de la IDEC al llarg de 2019 i indicadors relacionats. Destaca la depuració de les metadades existents en el catàleg IDEC, així com la implementació d'un nou flux millorat de publicació de metadades. També ressalta la tendència ascendent del número de visites i d'usuaris al catàleg IDEC.

La Comissió es dona per assabentada.

6. Registre Cartogràfic de Catalunya: informe anyal 2019

L'ICGC explica les activitats de l'RCC al llarg de 2019 i indicadors relacionats. Destaca la publicació d'una nova versió del web de l'RCC i la implementació d'una nova base de dades de gestió de l'RCC, i també la bona evolució i els esforços dedicats de forma transversal a la cartografia urbana a Catalunya.

La Comissió es dona per assabentada.

7. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

L'ICGC informa de les activitats de les Comissions i Grups de Treball al llarg de 2019.

 • La sèrie 1:250 000 pretén ser la cartografia de comandament de Catalunya. Es lliura un exemplar del Mapa de sòls, que era un dels principals a publicar.

La Comissió es dona per informada.

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques

L'ICGC informa de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques per al 2020.

La Comissió es dona per informada.

9. Torn obert de paraules

 • Es demana als productors de geoinformació que generin metadades de sèrie, principalment per facilitar la seva cerca. Es faran reunions transversals per facilitar aquesta tasca.
 • La DG de Recerca pregunta si es continuen fent analítiques de sòls i qui les fa. L'ICGC respon que està treballant a escala 1:25 000, especialment en col·laboració amb el DARP.