Revisió del PCC

La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya estableix, en el seu article 37, que la redacció i la formulació del Pla Cartogràfic de Catalunya i de les seves modificacions o revisions corresponen al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, sobre la base de la proposta que li elevi l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de l'informe emès per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Tanmateix, la Llei estableix que l'aprovació del Pla Cartogràfic de Catalunya, mitjançant Decret, exigeix l'obertura d'un període d'informació pública, per un termini d'un mes, en el qual cal sol·licitar informes als departaments de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats, als ens locals i a la resta d'administracions, corporacions i organismes públics competents.

Als efectes d'aquesta consulta, a continuació trobareu el contingut íntegre del Pla Cartogràfic de Catalunya: