Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   PCC  >   Marc legal i documentació

Marc legal i documentació

Pla Cartogràfic de Catalunya

  • Decret i Annex 1

    Decret i bases generals d'actuació

  • Annex 2: actualització aprovada per acord de la C4 del 12/12/13
  • Correcció d'errades als Annexs 1 i 2
  • Annex 3

    Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat

  • Annex 4

    Característiques bàsiques d'organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d'Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

  • Annex 5

    Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i determinació de les seves línies de millora

  • Annex 6

    Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats, i també de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic

  • Annex 7

    Relació d'ens locals i, si escau, d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya, amb una estimació de la tipologia i el grau d'activitat i dels recursos que s'hi inverteixen

  • Annex 8

    Altres estudis

 

Estudis previs al Pla Cartogràfic de Catalunya


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya