Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CT2:IG ALC

CT2:IG ALC

Naturalesa i funcions
El fet de què els ajuntaments no són les úniques institucions que produeixen informació geogràfica dins del món local fa necessari un replantejament de la Comissió Tècnica en Geoinformació (CT2:GI), tant pel que fa als seus objectius, com a la seva composició. En aquest sentit, la C4, en la seva sessió núm. 13 celebrada en data 19 de desembre de 2011, va decidir ampliar la representació del món local en la CT2:GI, incorporant representants de les quatre Diputacions i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, modificar la seva denominació que serà la de Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya (CT2:IG ALC) i ampliar les seves funcions per adaptar-les a la realitat actual.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya