Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CCCC  >   Composició actual

Composició actual

13 representants Generalitat

Presidència: Conseller/a de Territori i Sostenibilitat
Sr. Jaume Massó i Cartagena (President Suplent per resolució del President)
Director General de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Vicepresidència primera: Director/a de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sr. Julià Talaya i López (per delegació del Director)
Subdirector General de Geodèsia i Cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
1 persona en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Antonio Enjuanes i Puyol
Subdirector General d'Infraestructures Rurals de la Direcció General de Desenvolupament Rural
2 persones en representació del Departament d'Empresa i Coneixement
Sra. Olga Alay i Torrecilla
Cap del Servei de Programes de la Direcció General de Recerca
Sr. Jordi Carbonell i Pastor
Subdirector General de Política Industrial de la Direcció General d'Indústria
1 persona en representació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Sra. Àngels Canals i Vila
Subdirectora General d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General d'Administració Local
1 persona en representació del Departament d'Interior
Sr. Joan Delort i Menal
Director General de Protecció Civil
4 persones en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat, inclòs l'organisme competent en geologia i geofísica
Sr. Roger Bassols i Morey
Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals
Sr. Francisco Javier Elvira Huse
Cap del Servei de l'Oficina Tècnica i Tecnologia de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
Sr. Joan Palau i Ramírez
Subdirector General de Geologia i Geotècnia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sr. Agustí Serra i Monté
Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
1 persona en representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Sr. Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
1 persona en representació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sra. Elena Martínez i Vélez
Cap de l'Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 

13 representants ens locals

1 persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona
Sr. Lluís Sanz i Marco
Director d'Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica
1 persona en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sra. Montserrat Monteagudo i Gómez
Cap de l'Àrea de Difusió i Coordinació Cartogràfica de la Direcció de Serveis d'Ordenació Urbanística
1 persona en representació de cadascun dels ens locals territorials amb funcions de cooperació i assistència municipals
Il·ltre. Sr. Eloi Bergós i Farràs
Diputat, Diputació de Lleida
Il·lm. Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Diputat, Diputació de Girona
Sra. Josepa Lleida i Solà
Cap de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG local, Diputació de Barcelona
Sr. Jaume Mutlló i Pàmies
Cap del Servei d'Arquitectura Municipal, Diputació de Tarragona
Les persones restants han d'ésser designades de forma paritària per les entitats municipalistes més representatives
Sr. Sergi Alegre i Calero
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Gerard Fernández i Tatjé
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Xavier Naval i Marcos
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Santiago Valls i Molina
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Francesc Busom i Piquer
Associació Catalana de Municipis
Sr. Josep Antoni Iglesias i González
Associació Catalana de Municipis
Il·lm. Sr. Pol Pagès i Pont
Associació Catalana de Municipis

 

1 secretari

1 persona al servei de les administracions representades (designat per la presidència de la Comissió)
Sr. Joan Sendra i Tarrida
Subdirector General de Serveis de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya